Your address will show here +12 34 56 78
Chính Sách Bảo Mật

Việc bảo mật thông tin của khách hàng vô cùng quan trọng. Chúng tôi không bán, trao đổi hay chia sẻ thông tin riêng tư của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào. Những thông tin này chỉ được thu thập nhằm mục đích phục vụ trong nội bộ công ty. Như:Giao hàng cho quý khách.Thông báo giao hàng và hỗ trợ cho khách hàng.Xử lý đơn hàng.